Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
21 Regele Shinsoo 75 64200400
22 [H]StrigoiuL Shinsoo 75 50797992
23 Cacaciosul Jinno 75 50704423
24 QaTTa Shinsoo 75 47650449
25 Rhymes Shinsoo 75 46327709
26 L33 Shinsoo 75 22220957
27 Mexicanu Shinsoo 75 19244462
28 Agony Chunjo 75 13295901
29 FarmBELEAUA Jinno 75 6672283
30 [H]TheGame Shinsoo 75 4119358
31 DauModa Jinno 75 3143090
32 PlayerAnonim Shinsoo 75 1177263
33 Shaka Shinsoo 75 857072
34 TNzzz Shinsoo 75 370042
35 TNzFarm Shinsoo 75 341875
36 SevenBuff Jinno 75 0
37 Necaz Jinno 72 75683726
38 zizuku Jinno 71 76469995
39 Grill Shinsoo 70 84010278
40 [H]Vinzz Jinno 70 20574730